KGFB - 2018 sporthíradóolvasni jó!légy trendi!nascarlégy trendi!
Egyéni keresés

Az ár­ve­rés­fi­gyelő mi más­ra is len­ne jó, ha nem ar­ra, hogy egy he­lyen ke­res­hes­sen ked­vezőbb­nél ked­vezőbb ár­kí­ná­la­tok­ból.

hirdetés

Az em­ber­nek ké­nyel­mes, ha egy he­lyen ke­res­gél­het ked­vezőbb­nél, ak­ci­ó­sabb­nál ak­ci­ó­sabb á­rak kö­zött, kü­lön­böző szol­gál­ta­tók ál­tal kí­nált szol­gál­ta­tá­sok és kü­lön­fé­le ter­mé­kek kö­réből.